EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Przystąp do Inicjatywy Pracowniczej

Przystąp do Inicjatywy Pracowniczej

Statut OZZ IP

Deklaracja przystąpienia [PDF]

Deklaracja przystąpienia [DOCX]

Regulamin finansowy 

Poradnik "Zasady polityki finansowej OZZ Inicjatywa Pracownicza" (skrótowe omówienie Regulaminu finansowego)

Ulotka "Związek zawodowy w Twoim miejscu pracy"

Ulotka "Co się zmienia w miejscu pracy gdy powstaje organizacja związkowa?"

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza zrzesza pracowników i pracownice bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i podstawę stosunku pracy (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę, praca za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, praca na umowy cywilnoprawne i samozatrudnione – o ile osoby te same nie zatrudniają innych pracowników i pracownic). Aby zostać członkiem/członkinią związku należy wypełnić deklarację członkowską. (pobierz deklaracja przystąpienia w wersji PDF).

UWAGA! Deklaracje są zbierane przez komisje zakładowe, międzyzakładowe i środowiskowe [zobacz listę kontaktów do komisji IP]. Poszczególne komisje mogą modyfikować deklarację przystąpienia dostosowując ją do swoich potrzeb - na przykład:

- wskazując do wyboru nazwy pracodawców, których obejmują swoim działaniem;

- podając konkretne nazwy działów / wydziałów / oddziałów czy innych elementów struktury zakładu pracy;

- usuwając z części "Zatrudnienie" takie opcje jak: "osoba bezrobotna" / "samozatrudnienie" / "inna sytuacja" (nie występujące w danym zakładzie lub w danej komisji)

Przykładowe deklaracje dostosowane do specyfiki komisji: [Deklaracja KMZ Amazon] [Deklaracja KMZ Volkswagen] [Deklaracja KZ Przewozy Regionalne]

Obowiązkowymi elementami deklaracji, których nie można usuwać są: "Deklaracja" (z danymi osobowymi), Wskazanie pracodawcy i miejsca zatrudnienia, Wskazanie rodzaju zatrudnienia, Wskazanie wymiaru czasu pracy, Informacja o przynależności do innych związków zawodowych, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Informacja o dacie przyjęcia do związku oraz Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych - w tej części każda komisja musi wpisać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych oraz zadbać, aby w każdej zebranej deklaracji znalazł się wpis o dacie wpływu deklaracji wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za zbieranie deklaracji.

Do OZZ Inicjatywa Pracownicza nie mogą należeć funkcjonariusze instytucji państwowych, takich jak Policja, Straż Graniczna czy Służba Więzienna, których prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych jest ograniczone wymogami odrębnych Ustaw (innych niż Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych).

Organizacja Inicjatywy Pracowniczej opiera się na komisjach zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych. Istnieje możliwość „indywidualnego przystąpienia” do związku (wystarczy wypełnić deklarację i wysłać ją na adres Komisji Krajowej), ale osoby takie nie mogą w swoim zakładzie pracy korzystać z uprawnień przysługujących komisjom zakładowym i międzyzakładowym, a angażowanie się w inne działania związku (prowadzone przez komisje środowiskowe) jest także utrudnione. Z tego powodu, zachęcamy do zakładania komisji zakładowych lub międzyzakładowych w swoim zakładzie pracy albo do wstąpienia do najbliższej komisji środowiskowej lub jej powołania.

Komisje zakładowe

Komisja zakładowa zrzesza pracowników z jednego, konkretnego zakładu pracy.

Aby utworzyć komisję zakładową potrzeba co najmniej 10 pracowników lub pracownic zatrudnionych na umowy o pracę w danym zakładzie pracy. Może być to umowa na czas określony. Jeżeli liczba członków i członkiń związku jest niższa niż 10, komisja nie może korzystać z uprawnień zakładowej organizacji związkowej, określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o związkach zawodowych. Do komisji zakładowej mogą też wstępować pracownicy pracujący na umowy zlecenie i samozatrudnione, ale przy ustalaniu czy dana komisja ma status zakładowej organizacji związkowej liczą się tylko te osoby, które świadczą pracę dla danego pracodawcy minimum 6 miesięcy (liczą się wszystkie umowy z danym pracodawcą).

Komisje międzyzakładowe

Komisja międzyzakładowa zrzesza pracowników z kilku zakładów pracy z danego obszaru. Liczy co najmniej 10 osób.

Pracownicy zakładów pracy, w których nie uda się powołać komisji zakładowej (albo w których pracuje mniej niż 10 osób), mogą utworzyć komisję międzyzakładową, albo przez połączenie się z już działającą komisją zakładową, albo poprzez wspólne powołanie komisji międzyzakładowej z pracownikami i pracownicami innego zakładu.

Komisje międzyzakładowe są najskuteczniejsze, gdy działają na określonym obszarze (miasta, gminy, powiatu, rzadziej województwa) i obejmują pracowników i pracownice z zakładów pracy z jednej branży (np. komisja międzyzakładowa pracowników służby zdrowia z Warszawy) lub przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo, organizacyjnie lub w inny sposób (np. komisja międzyzakładowa zrzeszająca pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz zakładów, które są jego podwykonawcami).

Pracownicy i pracownice, którzy chcą się zrzeszyć w związku zawodowym, a nie mogą przekonać do tego 10 osób ze swojego zakładu, powinni zgłosić się do komisji zakładowej działającej u innego pracodawcy z propozycją utworzenia komisji międzyzakładowej lub też starać się znaleźć „brakujące” osoby zatrudnione w innych zakładach pracy (najlepiej z podobnej branży lub z tego samego miasta lub regionu).

Komisjom zakładowym i międzyzakładowym przysługują te same prawa.

Komisje środowiskowe

Komisja środowiskowa zrzesza pracowników i pracownice, którzy/które z różnych powodów nie mogą działać na terenie swojego zakładu pracy a także osoby bezrobotne, pracujące dorywczo w różnych miejscach, studentów i studentki. Liczy co najmniej 10 osób.

Komisje środowiskowe nie posiadają uprawnień zakładowej organizacji związkowej, wynikających z Ustawy o związkach zawodowych, ale prowadzą działania informacyjne i społeczne w środowisku lokalnym oraz wspierają swoimi działaniami komisje zakładowe i międzyzakładowe. Komisje  środowiskowe powinny być zakładane przez osoby z danego (najlepiej nie przesadnie dużego) obszaru – miejscowości, gminy lub powiatu.

Jak założyć komisję OZZ Inicjatywa Pracownicza?

[Wszystkie potrzebne dokumenty z opisami umieszczone są pod tekstem.]

Zasady powoływania komisji zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych OZZ „Inicjatywa Pracownicza” reguluje paragraf 41 Statutu. Zgodnie z nim, procedura powołania komisji OZZ IP powinna wyglądać następująco:

  1. W ustalonym dniu powinny zebrać się wszystkie osoby, które zdecydowały się powołać komisję (można spotkać się poza miejscem pracy).
  2. Wszyscy zebrani powinni wypełnić deklaracje przystąpienia do OZZ Inicjatywa Pracownicza (w 2 egzemplarzach – jeden dla komisji, a drugi dla Komisji Krajowej OZZ IP).
  3. Następnie należy wybrać osobę prowadzącą zebranie i komisję skrutacyjną (optymalnie powinny to być 2 osoby, których zadaniem będzie liczenie głosów podczas głosowań i wyborów władz), zebrać podpisy na liście obecności, przegłosować uchwałę o powołaniu zakładowej organizacji związkowej i zgłoszeniu się do Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza z prośbą o zarejestrowanie w Rejestrze związkowym.
  4. Kolejnym krokiem są wybory prezydium czyli zarządu komisji (od 3 do 9 osób) i komisji rewizyjnej (od 2 do 5 osób).
  5. Komisje zakładowe i międzyzakładowe dodatkowo wybierają osobę lub osoby wyznaczone do reprezentowania komisji w kontaktach z pracodawcą/pracodawcami, którym przysługuje ochrona przed zwolnieniem oraz zmianą warunków pracy i płacy. Wyznaczając osobę lub osoby do kontaktów z pracodawcą należy pamiętać, że ich liczba zależy od tego, czy organizacja posiada status reprezentatywny w danym zakładzie/zakładach oraz od liczebności komisji (zgodnie z art. 32 i 342 Ustawy o związkach zawodowych). Wyznaczone osoby nie muszą ale mogą jednocześnie wchodzić w skład zarządu zakładowej organizacji związkowej; będą one także korzystały z ochrony przed zwolnieniem z pracy i zmianą warunków pracy przez okres kadencji, której długość ustalają zebrani, a po zakończeniu tej kadencji jeszcze przez okres równy połowie jej długości. Osoby te będą także musiały ujawnić swoją przynależność związkową.Pozostali członkowie związku nie muszą być ujawnieni.
  6. Po dokonaniu wyboru, należy podjąć uchwałę o objęciu ochroną przed zwolnieniem konkretnych osób, w zależności od liczebności komisji i od tego, czy będzie ona reprezentatywna. Na początku, gdy komisja nie posiada informacji niezbędnych do ustalenia czy ma status organizacji reprezentatywnej, najbezpieczniej jest wybrać jedną osobę, która będzie reprezentować związek przed pracodawcą. Na dalszym etapie działalności, po otrzymaniu od pracodawcy informacji na temat liczby zatrudnionych w zakładzie pracowników i pracownic oraz o tym, czy na terenie zakładu działają inne związki zawodowe, komisja będzie mogła obliczyć ile osób może objąc ochroną przed zwolnieniem i ewentualnie obejmuje nim kolejne osoby.
  7. Kolejnym krokiem podczas zebrania założycielskiego (nie jest on niezbędny do powstania zakładowej organizacji związkowej) jest podjęcie pozostałych uchwał – zgodnie z wolą zebranych mogą one dotyczyć np. pierwszych działań, które związek ma podjąć (zawnioskowanie o lokal związkowy lub tablice informacyjne, ustalenie planu działań ws. podwyżek płac itp.).
  8. Na koniec należy sporządzić protokół z zebrania (podpisany przez osobę prowadząca zebranie, przewodniczącego/przewodnicząca prezydium oraz komisję skrutacyjną) oraz protokoły z wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej (podpisane przez członków komisji skrutacyjnej). Do protokołów należy dołączyć listę obecności oraz deklaracje członkowskie. Uchwały muszą zostać podpisane przez członków/członkinie prezydium. Wszystkie dokumenty należy wykonać w 2 egzemplarzach – jeden dla Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza, a drugi do zarchiwizowania przez prezydium komisji.

[Pobierz dokumenty na zebranie założycielskie(komitet założycielski)]

[Pobierz dokumenty na zebranie założycielskie(komisja tymczasowa)]

Po zorganizowaniu zebrania założycielskiego należy wypełnić wniosek o rejestrację komisji OZZ IP, załączyć do niego wymagane dokumenty oraz niezwłocznie wysłać komplet dokumentów (wniosek, protokół z listą obecności i uchwałami z zebrania założycielskiego oraz deklaracjami członkowskimi) na adres siedziby Komisji Krajowej. Jak najszybciej powinno się także odbyć zebranie prezydium komisji (najlepiej zorganizować je zaraz po zebraniu założycielskim), na którym powinna zostać podjęta uchwała obejmująca ochroną przed zwolnieniem osobę wybrana przez zebranie i wyznaczoną do reprezentowania komisji przed pracodawcą.

Kolejnym krokiem po zorganizowaniu spotkania założycielskiego, jest skierowanie do pracodawcy lub pracodawców dwóch pism: (1) informującego go/ich o powstaniu związku zawodowego w jego (ich) zakładach pracy oraz pismo z wnioskiem o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia czy komisja ma status reprezentatywnej organizacji związkowej.

Wstąpienie do OZZ Inicjatywa Pracownicza wiąże się z akceptacją płacenia składek, których wysokość określa Regulamin Finansowy [pobierz]. 

Zgodnie ze Statutem OZZ Inicjatywa Pracownicza, od zebrania założycielskiego do momentu podjęcia przez władze krajowe związku decyzji o wpisaniu danej komisji do rejestru, zakładowa (lub międzyzakładowa) organizacja związkowa ma status organizacji „tymczasowej” – oznacza to, że po przyjęciu do związku (wpisania do rejestru przez Komisję Krajową) w terminie 3 miesięcy komisja będzie musiała ponownie zwołać walne zebranie członków (będzie ważne, jeśli udział weźmie w nim co najmniej połowa wszystkich członków komisji) i przeprowadzić ponowne wybory stałego prezydium i komisji rewizyjnej. Od tego czasu, kadencja władz komisji trwa dwa lata (Uwaga! kadencja władz komisji jest stała i określona w statucie, natomiast długość kadencji osób wyznaczonych do reprezentowania komisji przed pracodawcą jest ustalana przez prezydium komisji na podstawie uchwały zebrania członków i członkiń - może byc dłuższa lub krótsza od kadencji władz!).

[Pobierz dokumenty związane z wyborem stałych organów wykonawczych]

Kontakt ws. przystąpienia do OZZ Inicjatywa Pracownicza:

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa
ul. Kościelna 4, 60-538 Poznań 
tel. kontaktowy - 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli chcesz otrzymać materiały związane z aktywnością IP (ulotki, plakaty, biuletyny i inne) napisz maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Składki członkowskie

22 września 2012. Komisja Krajowa przyjęła uchwałę 28/2012 ws. przyjęcia dokumentu Regulamin pozyskiwania środków finansowych i dysponowania tymi środkami przez Komisję Krajową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego \\\"Inicjatywa Pracownicza\\\" – Polityka finansowa OZZ Inicjatywa Pracownicza

Zgodnie z 5 artykułem przyjętego regulaminu każda komisja jest zobowiązana do wpłacania przynajmniej raz na kwartał części składek przeznaczanych na działalność ogólnopolską (wpłaca wtedy kwotę w wysokości trzech miesięcznych części składki przeznaczanych na działalność ogólnopolską).

Składki powinny być wpłacone na konto Komisji Krajowej:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza
ul. Kościelna 4, 60-538 Poznań
nr konta: 88 2130 0004 2001 0577 6570 0001

Bank:
Volkswagen Bank direct
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa, woj. Mazowieckie, Polska
nr IBAN banku: VOWAPLP1 nr SWIFT: PL88 2130 0004 2001 0577 6570 0001

W tytule przelewu należy wpisać: „Składki KZ albo KMZ albo KŚ [pełna nazwa komisji] za okres [podać miesiące i rok za które odprowadzana jest składka]”

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.